สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับผู้ใช้ปลายทางของบีดอกเตอร์

กรุณาอ่านข้อกำหนดต่างๆ อย่างละเอียดก่อนใช้ซอฟต์แวร์ของบริษัท บีทอล์ค จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ” หรือ “เรา”)

สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับผู้ใช้ปลายทางของบีดอกเตอร์  (ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า “สัญญา”) เป็นสัญญาที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย ระหว่างท่าน (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้ปลายทาง” หรือ “ท่าน”) กับเรา สัญญาฉบับนี้กำหนดการใช้ซอฟต์แวร์ของท่าน (ตามที่ได้ให้คำจำกัดความไว้ในข้อ 1.)

โดยการติดตั้ง และ/หรือ การใช้ซอฟต์แวร์ ถือว่าท่านได้ตกลง (ก) รับทราบว่าท่านได้อ่านและได้ทำความเข้าใจสัญญาฉบับนี้ และ (ข) ยอมรับสัญญาฉบับนี้ และตกลงที่จะยอมมีผลผูกพันในทางกฎหมายตามข้อกำหนดต่างๆ ของสัญญานี้ หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดต่างๆ ของสัญญานี้ กรุณาอย่าติดตั้ง หรือใช้ซอฟต์แวร์นี้ หากข้อกำหนดใดมีลักษณะเป็นการให้คำเสนอ การตอบรับคำเสนอนั้นจะจำกัดโดยชัดแจ้งอยู่เพียงข้อกำหนดนั้นๆ หากท่านไม่ตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของสัญญาฉบับนี้โดยไม่มีเงื่อนไข ท่านจะไม่มีสิทธิติดตั้ง และใช้ซอฟต์แวร์นี้  การใช้ซอฟต์แวร์ของบริษัทฯ นั้นจะอยู่ใต้เงื่อนไขที่ท่านจะต้องตกลงยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไขทั้งหมดของสัญญาฉบับนี้โดยชัดแจ้งเท่านั้น ทั้งนี้ไม่รวมกับข้อกำหนดอื่นใด

ข้อ 1. ซอฟต์แวร์

เว็บไซต์ www.beedoctor.com ชื่อโดเมนของเว็บไซต์ (Domain Name) หน้าเว็บให้บริการเชื่อมต่ออื่นๆ(Link Pages) รูปแบบการใช้งานต่างๆ เนื้อหา หรือบริการแอพพลิเคชั่นต่างๆที่เกี่ยวข้อง (โดยรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงซอฟต์แวร์ในการบริหารจัดการระบบ) ที่บริษัทฯ เสนอให้บริการเป็นระยะๆ นั้น (ซึ่งต่อไปนี้รวม เรียกว่า “เว็บไซต์”) เป็นของและดำเนินงานโดยบริษัทฯ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆของสัญญาฉบับนี้ บริษัทฯ อาจเสนอซอฟต์แวร์ หรือให้บริการอื่นใด (โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงซอฟต์แวร์ของบีดอกเตอร์) ตามที่ได้ระบุโดยละเอียดบนเว็บไซต์ซึ่งท่านเป็นผู้เลือกใช้ซอฟต์แวร์ หรือบริการดังกล่าว (การเสนอซอฟต์แวร์ของบีดอกเตอร์ รวมถึงเว็บไซต์ และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “ซอฟต์แวร์”) เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลของท่านเองเท่านั้น ไม่ใช่การใช้ หรือเพื่อสิทธิประโยชน์ของบุคคลที่สามแต่อย่างใด คำว่า “ซอฟต์แวร์” นั้นรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ซอฟต์แวร์ของบีดอกเตอร์ ส่วนประกอบของซอฟแวร์ ข้อมูล แฟ้มข้อมูล เอกสารต่างๆ รหัสคำสั่ง เนื้อหา และสิ่งอื่นใดที่ท่านได้รับ หรือสร้างขึ้นจาก หรือได้รับผ่านการใช้ซอฟต์แวร์ เว็บไซต์ บริการใดๆ ที่บริษัทฯให้บริการแก่ท่าน และเนื้อหา (ตามคำจำกัดความนิยามที่ให้ไว้ในข้อ 5)  ที่นำเสนอเกี่ยวกับเว็บไซต์ หรือบริการดังกล่าว บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือพักการใช้งาน ซอฟต์แวร์ไม่ว่าในเวลาใดๆ รวมถึงรูปแบบการใช้งานต่างๆ ฐานข้อมูล หรือเนื้อหา บริษัทฯ อาจกำหนดข้อจำกัดสำหรับรูปแบบการใช้งาน และการให้บริการต่างๆ หรือจำกัดการเข้าใช้งานส่วนหนึ่งส่วนใดของซอฟต์แวร์โดยไม่ต้องบอกกล่าว หรือมีความรับผิดใดๆ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ดุลพินิจแก้ไข เปลี่ยนแปลงสัญญาไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยส่งแจ้งให้ทราบทาง เว็บไซต์ หรือส่งหนังสือบอกกล่าวให้ทราบทางอีเมล์ หรือทางไปรษณีย์ ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ และทำความคุ้นเคยกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การใช้ซอฟต์แวร์ของท่านหลังจากการแจ้งให้ทราบดังกล่าวแล้วจะถือว่าท่านได้ยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไขของสัญญาตามที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว

บริษัทฯ ไม่ได้ทำการจัดเก็บ หรือขอข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลใดๆ โดยบริษัทฯ รู้อยู่แล้วว่าบุคคลดังกล่าวมีอายุต่ำกว่า 13 ปี หรืออนุญาตให้บุคคลดังกล่าวลงทะเบียนเข้าใช้ซอฟต์แวร์ โดยบริษัทฯ รู้อยู่แล้วว่าบุคคลดังกล่าวมีอายุต่ำกว่า 13 ปี หากท่านอายุต่ำกว่า 13 ปี กรุณางดการลงทะเบียนเข้าใช้ซอฟต์แวร์ หรือส่งข้อมูลใดๆ ของท่านมาที่บริษัทฯ รวมถึงชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่อีเมล์ของท่าน บุคคลที่อายุต่ำกว่า 13 ปีไม่ได้รับอนุญาตให้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ มาที่บริษัทฯ หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลจากการใช้ซอฟต์แวร์ หากเราทราบว่าเราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีโดยไม่ได้มีการตรวจสอบถึงการให้ความยินยอมของผู้ปกครอง บริษัทฯ จะดำเนินการลบข้อมูลดังกล่าวออกโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ซึ่งหากท่านเชื่อว่าบริษัทฯอาจมีข้อมูลใดๆ ที่ได้รับมาจากเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีกรุณาติดต่อบริษัทฯ ที่ contact@beedoctor.com  

ท่านได้รับรองต่อบริษัทฯ ว่า (ก) ท่านเป็นบุคคลธรรมดา (ไม่ใช่นิติบุคคล) และเป็นบุคคลที่มีอายุตามที่กฎหมายกำหนดในการเข้าทำสัญญาที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย หรือได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองในการเข้าทำสัญญาดังกล่าวแล้ว และท่านมีอายุอย่างน้อย 13 ปีขึ้นไป (ข) ข้อมูลการลงทะเบียนทั้งหมดที่ท่านได้จัดส่งมานั้นถูกต้องและเป็นความจริง และ (ค) ท่านจะคอยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว นอกจากนี้ท่านได้รับรองว่าท่านได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่จะเข้าใช้ซอฟต์แวร์ และจะรับผิดชอบต่อการเลือกใช้ต่างๆ การใช้งาน และเข้าถึงซอฟต์แวร์ สัญญาฉบับนี้จะเป็นโมฆะหากขัดต่อกฎหมาย และจะมีผลทำให้สิทธิในการใช้งาน และการเข้าใช้ซอฟต์แวร์ ถูกเพิกถอนในเขตอำนาจของกฎหมายนั้นๆ

ข้อ 2. การให้สิทธิ

ภายใต้ข้อกำหนดของสัญญานี้ บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ท่าน ซึ่งเป็นสิทธิที่มีข้อจำกัด โดยไม่ได้เป็นการให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว และไม่สามารถโอนต่อให้บุคคลอื่นได้ เพื่อที่จะทำการ:

(ก) ดาวน์โหลด, ติดตั้ง และใช้ซอฟต์แวร์ เพื่อการใช้ส่วนบุคคล และไม่ใช้ในลักษณะเชิงพาณิชย์ บนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลซึ่งท่านเป็นเจ้าของ หรือควบคุมดูแล (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ จะเรียกว่า “คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล”) โดยปฏิบัติตามตามเอกสารเกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์อย่างเคร่งครัด    

(ข) เข้าถึง สตรีมข้อมูล (Stream) ดาวน์โหลด และใช้เนื้อหา (ตามคำจำกัดความที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 5.) บนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลดังกล่าว ที่มีอยู่และสามารถเข้าถึงได้ผ่านซอฟต์แวร์ โดยปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ และตามข้อกำหนดการใช้งานต่างๆที่นำมาปรับใช้ได้กับเนื้อหาดังกล่าว ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 5. ของสัญญานี้

ข้อ 3. การสงวนสิทธิ

ท่านรับทราบและยอมรับว่า ซอฟแวร์ นี้เป็นซอฟต์แวร์ภายใต้สิทธิ และไม่ได้ถูกจำหน่ายให้แก่ท่าน ท่านไม่มีส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของ หรือสิทธิใดที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ ภายใต้สัญญาฉบับนี้มากไปกว่าการใช้ซอฟต์แวร์ ตามสิทธิที่ได้รับภายใต้ข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อจำกัดภายใต้สัญญาฉบับนี้ บริษัทฯ ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิและผู้ให้บริการของบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ความเป็นเจ้าของ ผลประโยชน์ของและที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ทั้งหมด รวมถึงสิทธิในลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาของและที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ทั้งหมด เว้นแต่จะเป็นสิทธิที่ให้แก่ท่านโดยชัดแจ้งตามสัญญานี้

ข้อ 4. การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลของท่าน.

ท่านรับทราบว่า เมื่อท่านได้ดาวน์โหลด ติดตั้ง หรือใช้ซอฟต์แวร์ ของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจจะใช้วิธีอัตโนมัติ (รวมถึง เช่น คุกกี้ (Cookie) และเว็บบีคอนส์ (Web Beacons)) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของท่าน และการใช้ซอฟต์แวร์ของท่าน ท่านอาจจะถูกร้องขอเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่าน ตามเงื่อนไขในการดาวน์โหลด ติดตั้ง หรือใช้ซอฟต์แวร์ของบริษัทฯ หรือตามรูปแบบหรือการใช้งานใดๆ และในการใช้ซอฟต์แวร์ของบริษัทฯ อาจจะมีช่องทางให้ท่านร่วมแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านแก่บุคคลอื่น ข้อมูลทั้งหมดที่เราเก็บรวบรวม โดยผ่าน หรือเกี่ยวเนื่องกับซอฟต์แวร์ของบริษัทฯ อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัว ตาม www.beedoctor.com/privacy โดยการดาวน์โหลด ติดตั้ง ใช้ หรือให้ข้อมูลกับ หรือผ่านซอฟต์แวร์ ของบริษัทฯ จะถือว่าท่านอนุญาตให้เราดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อ 5. เนื้อหา

ซอฟต์แวร์ของบริษัทฯ และเนื้อหา (Contents) ของซอฟต์แวร์ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อผู้ใช้งานปลายทางส่วนบุคคล ที่ไม่ใช่ในลักษณะเชิงพาณิชย์เท่านั้น และอาจใช้ตามข้อกำหนดภายใต้สัญญาฉบับนี้ ท่านอาจจะเข้าถึงเว็บไซต์ หรือผลิตภัณฑ์ หรือบริการต่างๆ จากซอฟต์แวร์ของบริษัทฯ ซึ่งรูปแบบบางประการ การใช้งาน และเนื้อหาที่เข้าถึงได้ผ่านซอฟต์แวร์ของบริษัทฯ จะปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ รวมถึงวัตถุใดๆที่นำเสนอ แสดงหรือให้บริการต่างๆบนซอฟต์แวร์ (โดยรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ซอฟต์แวร์ ข้อความ กราฟิกส์ บทความ รูปถ่าย รูปภาพ ภาพประกอบ (รวมเรียกว่า “เนื้อหา)) นั้นได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ท่านต้องปฏิบัติตามหนังสือแจ้งเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ ระเบียบว่าด้วยเครื่องหมายทางการค้า ข้อมูล และข้อจำกัดที่ระบุในเนื้อหาใดๆ ที่เข้าถึงได้จากการใช้ซอฟต์แวร์ และจะต้องไม่ใช้ คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง แปล ตีพิมพ์ ออกอากาศ ส่งผ่าน เผยแพร่ นำออกไปแสดง อัพโหลด แสดงผล ขึ้นทะเบียน ขาย หรือหาประโยชน์ในลักษณะใดๆ ก็ตามในเนื้อหาหรือข้อมูลที่มาจากบุคคลภายนอก หรือสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่นใดที่ท่านไม่ได้เป็นเจ้าของ ทั้งนี้ (1) โดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบุคคลผู้เป็นเจ้าของสิทธินั้น และ (2) เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก

ซอฟต์แวร์ของบริษัทฯ เป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ในประเภท collective และ/หรือ compilation works ตามกฎหมายที่ใช้บังคับว่าด้วยลิขสิทธิ์ อนุสัญญาระหว่างประเทศ และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ตามเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง ท่านไม่สามารถดัดแปลง ตีพิมพ์ ส่งผ่าน มีส่วนร่วมในการโอนหรือขาย ทำซ้ำ (ยกเว้นตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.) สร้างงานโดยดัดแปลงไปจากต้นแบบ เผยแพร่ นำออกไปแสดง แสดงผล หรือแสวงหาประโยชน์อื่นใด จากเนื้อหา สิ่งใดๆ หรือซอฟต์แวร์ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือแต่บางส่วน

การเข้าถึงหรือการใช้เนื้อหาของท่านอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว