สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับผู้ใช้ปลายทางของบีดอกเตอร์

กรุณาอ่านข้อกำหนดต่างๆ อย่างละเอียดก่อนใช้ซอฟต์แวร์ของบริษัท บีทอล์ค จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ” หรือ “เรา”)

สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับผู้ใช้ปลายทางของบีดอกเตอร์  (ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า “สัญญา”) เป็นสัญญาที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย ระหว่างท่าน (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้ปลายทาง” หรือ “ท่าน”) กับเรา สัญญาฉบับนี้กำหนดการใช้ซอฟต์แวร์ของท่าน (ตามที่ได้ให้คำจำกัดความไว้ในข้อ 1.)

โดยการติดตั้ง และ/หรือ การใช้ซอฟต์แวร์ ถือว่าท่านได้ตกลง (ก) รับทราบว่าท่านได้อ่านและได้ทำความเข้าใจสัญญาฉบับนี้ และ (ข) ยอมรับสัญญาฉบับนี้ และตกลงที่จะยอมมีผลผูกพันในทางกฎหมายตามข้อกำหนดต่างๆ ของสัญญานี้ หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดต่างๆ ของสัญญานี้ กรุณาอย่าติดตั้ง หรือใช้ซอฟต์แวร์นี้ หากข้อกำหนดใดมีลักษณะเป็นการให้คำเสนอ การตอบรับคำเสนอนั้นจะจำกัดโดยชัดแจ้งอยู่เพียงข้อกำหนดนั้นๆ หากท่านไม่ตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของสัญญาฉบับนี้โดยไม่มีเงื่อนไข ท่านจะไม่มีสิทธิติดตั้ง และใช้ซอฟต์แวร์นี้  การใช้ซอฟต์แวร์ของบริษัทฯ นั้นจะอยู่ใต้เงื่อนไขที่ท่านจะต้องตกลงยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไขทั้งหมดของสัญญาฉบับนี้โดยชัดแจ้งเท่านั้น ทั้งนี้ไม่รวมกับข้อกำหนดอื่นใด

ข้อ 1. ซอฟต์แวร์

เว็บไซต์ www.beedoctor.com ชื่อโดเมนของเว็บไซต์ (Domain Name) หน้าเว็บให้บริการเชื่อมต่ออื่นๆ(Link Pages) รูปแบบการใช้งานต่างๆ เนื้อหา หรือบริการแอพพลิเคชั่นต่างๆที่เกี่ยวข้อง (โดยรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงซอฟต์แวร์ในการบริหารจัดการระบบ) ที่บริษัทฯ เสนอให้บริการเป็นระยะๆ นั้น (ซึ่งต่อไปนี้รวม เรียกว่า “เว็บไซต์”) เป็นของและดำเนินงานโดยบริษัทฯ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆของสัญญาฉบับนี้ บริษัทฯ อาจเสนอซอฟต์แวร์ หรือให้บริการอื่นใด (โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงซอฟต์แวร์ของบีดอกเตอร์) ตามที่ได้ระบุโดยละเอียดบนเว็บไซต์ซึ่งท่านเป็นผู้เลือกใช้ซอฟต์แวร์ หรือบริการดังกล่าว (การเสนอซอฟต์แวร์ของบีดอกเตอร์ รวมถึงเว็บไซต์ และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “ซอฟต์แวร์”) เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลของท่านเองเท่านั้น ไม่ใช่การใช้ หรือเพื่อสิทธิประโยชน์ของบุคคลที่สามแต่อย่างใด คำว่า “ซอฟต์แวร์” นั้นรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ซอฟต์แวร์ของบีดอกเตอร์ ส่วนประกอบของซอฟแวร์ ข้อมูล แฟ้มข้อมูล เอกสารต่างๆ รหัสคำสั่ง เนื้อหา และสิ่งอื่นใดที่ท่านได้รับ หรือสร้างขึ้นจาก หรือได้รับผ่านการใช้ซอฟต์แวร์ เว็บไซต์ บริการใดๆ ที่บริษัทฯให้บริการแก่ท่าน และเนื้อหา (ตามคำจำกัดความนิยามที่ให้ไว้ในข้อ 5)  ที่นำเสนอเกี่ยวกับเว็บไซต์ หรือบริการดังกล่าว บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือพักการใช้งาน ซอฟต์แวร์ไม่ว่าในเวลาใดๆ รวมถึงรูปแบบการใช้งานต่างๆ ฐานข้อมูล หรือเนื้อหา บริษัทฯ อาจกำหนดข้อจำกัดสำหรับรูปแบบการใช้งาน และการให้บริการต่างๆ หรือจำกัดการเข้าใช้งานส่วนหนึ่งส่วนใดของซอฟต์แวร์โดยไม่ต้องบอกกล่าว หรือมีความรับผิดใดๆ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ดุลพินิจแก้ไข เปลี่ยนแปลงสัญญาไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยส่งแจ้งให้ทราบทาง เว็บไซต์ หรือส่งหนังสือบอกกล่าวให้ทราบทางอีเมล์ หรือทางไปรษณีย์ ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ และทำความคุ้นเคยกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การใช้ซอฟต์แวร์ของท่านหลังจากการแจ้งให้ทราบดังกล่าวแล้วจะถือว่าท่านได้ยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไขของสัญญาตามที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว

บริษัทฯ ไม่ได้ทำการจัดเก็บ หรือขอข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลใดๆ โดยบริษัทฯ รู้อยู่แล้วว่าบุคคลดังกล่าวมีอายุต่ำกว่า 13 ปี หรืออนุญาตให้บุคคลดังกล่าวลงทะเบียนเข้าใช้ซอฟต์แวร์ โดยบริษัทฯ รู้อยู่แล้วว่าบุคคลดังกล่าวมีอายุต่ำกว่า 13 ปี หากท่านอายุต่ำกว่า 13 ปี กรุณางดการลงทะเบียนเข้าใช้ซอฟต์แวร์ หรือส่งข้อมูลใดๆ ของท่านมาที่บริษัทฯ รวมถึงชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่อีเมล์ของท่าน บุคคลที่อายุต่ำกว่า 13 ปีไม่ได้รับอนุญาตให้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ มาที่บริษัทฯ หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลจากการใช้ซอฟต์แวร์ หากเราทราบว่าเราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีโดยไม่ได้มีการตรวจสอบถึงการให้ความยินยอมของผู้ปกครอง บริษัทฯ จะดำเนินการลบข้อมูลดังกล่าวออกโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ซึ่งหากท่านเชื่อว่าบริษัทฯอาจมีข้อมูลใดๆ ที่ได้รับมาจากเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีกรุณาติดต่อบริษัทฯ ที่ contact@beedoctor.com  

ท่านได้รับรองต่อบริษัทฯ ว่า (ก) ท่านเป็นบุคคลธรรมดา (ไม่ใช่นิติบุคคล) และเป็นบุคคลที่มีอายุตามที่กฎหมายกำหนดในการเข้าทำสัญญาที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย หรือได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองในการเข้าทำสัญญาดังกล่าวแล้ว และท่านมีอายุอย่างน้อย 13 ปีขึ้นไป (ข) ข้อมูลการลงทะเบียนทั้งหมดที่ท่านได้จัดส่งมานั้นถูกต้องและเป็นความจริง และ (ค) ท่านจะคอยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว นอกจากนี้ท่านได้รับรองว่าท่านได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่จะเข้าใช้ซอฟต์แวร์ และจะรับผิดชอบต่อการเลือกใช้ต่างๆ การใช้งาน และเข้าถึงซอฟต์แวร์ สัญญาฉบับนี้จะเป็นโมฆะหากขัดต่อกฎหมาย และจะมีผลทำให้สิทธิในการใช้งาน และการเข้าใช้ซอฟต์แวร์ ถูกเพิกถอนในเขตอำนาจของกฎหมายนั้นๆ

ข้อ 2. การให้สิทธิ

ภายใต้ข้อกำหนดของสัญญานี้ บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ท่าน ซึ่งเป็นสิทธิที่มีข้อจำกัด โดยไม่ได้เป็นการให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว และไม่สามารถโอนต่อให้บุคคลอื่นได้ เพื่อที่จะทำการ:

(ก) ดาวน์โหลด, ติดตั้ง และใช้ซอฟต์แวร์ เพื่อการใช้ส่วนบุคคล และไม่ใช้ในลักษณะเชิงพาณิชย์ บนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลซึ่งท่านเป็นเจ้าของ หรือควบคุมดูแล (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ จะเรียกว่า “คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล”) โดยปฏิบัติตามตามเอกสารเกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์อย่างเคร่งครัด    

(ข) เข้าถึง สตรีมข้อมูล (Stream) ดาวน์โหลด และใช้เนื้อหา (ตามคำจำกัดความที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 5.) บนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลดังกล่าว ที่มีอยู่และสามารถเข้าถึงได้ผ่านซอฟต์แวร์ โดยปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ และตามข้อกำหนดการใช้งานต่างๆที่นำมาปรับใช้ได้กับเนื้อหาดังกล่าว ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 5. ของสัญญานี้

ข้อ 3. การสงวนสิทธิ

ท่านรับทราบและยอมรับว่า ซอฟแวร์ นี้เป็นซอฟต์แวร์ภายใต้สิทธิ และไม่ได้ถูกจำหน่ายให้แก่ท่าน ท่านไม่มีส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของ หรือสิทธิใดที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ ภายใต้สัญญาฉบับนี้มากไปกว่าการใช้ซอฟต์แวร์ ตามสิทธิที่ได้รับภายใต้ข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อจำกัดภายใต้สัญญาฉบับนี้ บริษัทฯ ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิและผู้ให้บริการของบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ความเป็นเจ้าของ ผลประโยชน์ของและที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ทั้งหมด รวมถึงสิทธิในลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาของและที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ทั้งหมด เว้นแต่จะเป็นสิทธิที่ให้แก่ท่านโดยชัดแจ้งตามสัญญานี้

ข้อ 4. การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลของท่าน.

ท่านรับทราบว่า เมื่อท่านได้ดาวน์โหลด ติดตั้ง หรือใช้ซอฟต์แวร์ ของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจจะใช้วิธีอัตโนมัติ (รวมถึง เช่น คุกกี้ (Cookie) และเว็บบีคอนส์ (Web Beacons)) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของท่าน และการใช้ซอฟต์แวร์ของท่าน ท่านอาจจะถูกร้องขอเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่าน ตามเงื่อนไขในการดาวน์โหลด ติดตั้ง หรือใช้ซอฟต์แวร์ของบริษัทฯ หรือตามรูปแบบหรือการใช้งานใดๆ และในการใช้ซอฟต์แวร์ของบริษัทฯ อาจจะมีช่องทางให้ท่านร่วมแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านแก่บุคคลอื่น ข้อมูลทั้งหมดที่เราเก็บรวบรวม โดยผ่าน หรือเกี่ยวเนื่องกับซอฟต์แวร์ของบริษัทฯ อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัว ตาม www.beedoctor.com/privacy โดยการดาวน์โหลด ติดตั้ง ใช้ หรือให้ข้อมูลกับ หรือผ่านซอฟต์แวร์ ของบริษัทฯ จะถือว่าท่านอนุญาตให้เราดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อ 5. เนื้อหา

ซอฟต์แวร์ของบริษัทฯ และเนื้อหา (Contents) ของซอฟต์แวร์ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อผู้ใช้งานปลายทางส่วนบุคคล ที่ไม่ใช่ในลักษณะเชิงพาณิชย์เท่านั้น และอาจใช้ตามข้อกำหนดภายใต้สัญญาฉบับนี้ ท่านอาจจะเข้าถึงเว็บไซต์ หรือผลิตภัณฑ์ หรือบริการต่างๆ จากซอฟต์แวร์ของบริษัทฯ ซึ่งรูปแบบบางประการ การใช้งาน และเนื้อหาที่เข้าถึงได้ผ่านซอฟต์แวร์ของบริษัทฯ จะปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ รวมถึงวัตถุใดๆที่นำเสนอ แสดงหรือให้บริการต่างๆบนซอฟต์แวร์ (โดยรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ซอฟต์แวร์ ข้อความ กราฟิกส์ บทความ รูปถ่าย รูปภาพ ภาพประกอบ (รวมเรียกว่า “เนื้อหา)) นั้นได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ท่านต้องปฏิบัติตามหนังสือแจ้งเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ ระเบียบว่าด้วยเครื่องหมายทางการค้า ข้อมูล และข้อจำกัดที่ระบุในเนื้อหาใดๆ ที่เข้าถึงได้จากการใช้ซอฟต์แวร์ และจะต้องไม่ใช้ คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง แปล ตีพิมพ์ ออกอากาศ ส่งผ่าน เผยแพร่ นำออกไปแสดง อัพโหลด แสดงผล ขึ้นทะเบียน ขาย หรือหาประโยชน์ในลักษณะใดๆ ก็ตามในเนื้อหาหรือข้อมูลที่มาจากบุคคลภายนอก หรือสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่นใดที่ท่านไม่ได้เป็นเจ้าของ ทั้งนี้ (1) โดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบุคคลผู้เป็นเจ้าของสิทธินั้น และ (2) เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก

ซอฟต์แวร์ของบริษัทฯ เป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ในประเภท collective และ/หรือ compilation works ตามกฎหมายที่ใช้บังคับว่าด้วยลิขสิทธิ์ อนุสัญญาระหว่างประเทศ และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ตามเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง ท่านไม่สามารถดัดแปลง ตีพิมพ์ ส่งผ่าน มีส่วนร่วมในการโอนหรือขาย ทำซ้ำ (ยกเว้นตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.) สร้างงานโดยดัดแปลงไปจากต้นแบบ เผยแพร่ นำออกไปแสดง แสดงผล หรือแสวงหาประโยชน์อื่นใด จากเนื้อหา สิ่งใดๆ หรือซอฟต์แวร์ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือแต่บางส่วน

การเข้าถึงหรือการใช้เนื้อหาของท่านอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ รายละเอียดปรากฏตาม www.beedoctor.com/tou และ beedoctor.in.th/thai/privacy ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้โดยการอ้างอิง ในการเข้าถึงหรือการใช้เนื้อหา ท่านต้องตกลงยอมรับข้อกำหนดการใช้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัว และ/หรือ ลงทะเบียนกับทางเว็บไซต์ หากท่านไม่ปฏิบัติตาม ท่านอาจถูกจำกัดการเข้าถึงหรือการใช้รูปแบบหรือการใช้งานบางส่วนของซอฟต์แวร์ของบริษัทฯ การละเมิดข้อกำหนดการใช้บริการดังกล่าวถือว่าเป็นการละเมิดสัญญาฉบับนี้เช่นเดียวกัน

การคัดลอก หรือการจัดเก็บเนื้อหาใดๆ ไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัทฯ หรือจากเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ปรากฏในหนังสือแจ้งเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของเนื้อหานั้นๆ หากท่านเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ บริษัทฯ อาจจะเพิกถอนสิทธิในการเชื่อมต่อของท่านในเวลาใดๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการขอความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนที่จะเชื่อมต่อกับเว็บไซต์

ท่านรับทราบว่าเนื้อหาทั้งหมดที่ท่านได้เข้าถึงผ่านการใช้ซอฟต์แวร์ของบริษัทฯ เป็นความเสี่ยงของท่านเอง และท่านเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในความเสียหาย หรือสูญเสียต่อบุคคลใดๆ อันเป็นผลมาจากเนื้อหานั้น

ไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อเนื้อหา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อผิดพลาดหรือความบกพร่องในเนื้อหา หรือความเสียหายหรือสูญเสียจากการใช้หรือการเข้าถึงของเนื้อหาใดๆ จากการประกาศ ส่งอีเมล์ เข้าระบบ ส่งผ่านหรือทางอื่นใดที่สามารถเข้าถึงซอฟต์แวร์ได้

ข้อ 6. ข้อจำกัด

ท่านรับประกัน รับรอง และตกลงว่าท่านจะไม่ใช้ซอฟต์แวร์ของบริษัทฯ ในลักษณะที่ (1) ฝ่าฝืน หรือละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน สิทธิในการเปิดเผยต่อสาธารณะหรือสิทธิความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลภายนอก (2) คัดลอกซอฟต์แวร์ของบริษัทฯ เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งภายใต้การให้สิทธินี้ (3) ดัดแปลง แปล ปรับเปลี่ยน หรือสร้างซอฟต์แวร์ โดยดัดแปลงไปจากต้นแบบ หรือพัฒนาไปจากต้นแบบ ไม่ว่าจะสามารถจดสิทธิบัตรได้หรือไม่ (4) เอาออก ลบ แก้ไข หรือปิดบัง เครื่องหมายการค้าใดๆ หรือข้อสงวนสิทธิของลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร หรือทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่นๆ ของซอฟต์แวร์ รวมถึงสำเนาของซอฟต์แวร์นั้นๆ (5) เช่า ให้เช่า ให้ยืม จำหน่าย อนุญาตให้ใช้สิทธิช่วง โอนสิทธิ เผยแพร่ ตีพิมพ์ หรือทำให้เข้าถึงได้ซึ่งซอฟต์แวร์ หรือรูปแบบ หรือการใช้งานของซอฟต์แวร์ แก่บุคคลที่สาม ด้วยเหตุผลใดๆ รวมถึง การทำให้ซอฟต์แวร์ เข้าถึงได้บนเครือข่ายโดยอุปกรณ์มากกว่าหนึ่งชนิดในเวลาใดก็ตาม (6) เอาออก ปิดการใช้งาน หลีกเลี่ยง หรือสร้าง หรือติดตั้ง Workaround ซึ่งรูปแบบการคุ้มครองลิขสิทธิ์ การจัดการสิทธิ หรือความปลอดภัย ของซอฟต์แวร์ (7) ละเมิดกฎหมาย บทบัญญัติ ข้อบัญญัติ หรือระเบียบ (8) เป็นอันตราย ฉ้อโกง หลอกลวง ข่มขู่ เกิดความรุนแรง รุกราน ละเมิด หมิ่นประมาท หยาบคาย ลามก ใส่ร้าย หรือลักษณะใดๆ ที่ไม่สมควร (9) เป็นการโฆษณา และ/หรือ การขายสินค้าโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ เช่น การแข่งขัน การพนัน การแลกเปลี่ยน การโฆษณา แชร์ลูกโซ่ (10) ปลอมแปลงเป็นบุคคลใดๆ หรือนิติบุคคล โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดพนักงานหรือผู้แทนของบริษัทฯ (11) มีไวรัส (Virus) โปรแกรมม้าโทรจัน (Trojan horse) เวิร์ม โปรแกรมระเบิดเวลา (Time Bomb) หรือรหัส แฟ้มหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นอันตราย หรือ (12) ใช้ซอฟต์แวร์ของบริษัทฯ ในเรื่อง หรือที่เกี่ยวเนื่องกับการออกแบบ การก่อสร้าง การดูแลรักษา หรือการทำงานของสภาพหรือระบบที่เป็นอันตราย รวมถึง ระบบผลิตพลังงานใดๆ ระบบนำร่องอากาศยานหรือระบบสื่อสารการเดินอากาศ ระบบควบคุมจราจรทางอากาศ หรือระบบการจัดการขนส่งอื่น แอพพลิเคชั่นปลอดภัย-ภาวะวิกฤต (Safety-critical) รวมถึง แอพพลิเคชั่นสนับสนุนทางการแพทย์หรือช่วยชีวิต แอปพลิเคชั่นการปฏิบัติการจราจรหรือตำรวจ เพลิงไหม้ หรือระบบเตรียมพร้อมรับมือเพื่อความปลอดภัยอื่นๆ แอพพลิเคชั่นทางการทหารหรือทางอวกาศ ระบบอาวุธหรือสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการลบเนื้อหาบางรายการออกจากซอฟต์แวร์ของบริษัทฯ ในเวลาและด้วยเหตุผลใดก็ได้ (โดยรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การได้รับคำฟ้องหรือข้อหาจากบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้นๆ หรือหากบริษัทฯ ตระหนักว่าท่านอาจได้ฝ่าฝืนข้อห้ามดังที่ได้กล่าวมา) หรือโดยที่ไม่จำเป็นต้องให้เหตุผลใดๆ 

ท่านรับผิดชอบการกระทำของท่านที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ซอฟต์แวร์ ของบริษัทฯ ทั้งหมด การกระทำใดๆ ที่เป็นการทุจริต ก่อให้เกิดความรุนแรง หรือผิดกฎหมายโดยประการใด อาจเป็นเหตุแห่งการยกเลิกสิทธิของท่านในการใช้ซอฟต์แวร์ ของบริษัทฯ ท่านไม่สามารถประกาศ ส่งผ่านหรือก่อให้เกิดการประกาศหรือส่งผ่านทางการสื่อสารใดๆ หรือการทำให้ได้มาซึ่งรหัสผ่าน บัญชี หรือข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ซอฟต์แวร์รายอื่นๆ การใช้ซอฟต์แวร์ ที่นำไปสู่การฝ่าฝืนความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การถอดรหัส การเข้ารหัสความปลอดภัย การถ่ายโอนหรือจัดเก็บวัตถุผิดกฎหมาย (รวมถึงวัตถุที่อาจเป็นการข่มขู่ หรือลามก) หรือเข้าร่วมการกระทำผิดกฎหมายอื่นใดที่เป็นการต้องห้ามอย่างชัดแจ้ง ท่านจะต้องไม่ใช้ เมลลิงลิสต์ (Mailing List) ลิสต์เซิร์ฟ (Listserv) หรือการตั้งการตอบอัตโนมัติใดๆ หรือ สแปม (Spam) บนซอฟต์แวร์ของบริษัทฯ หรือทำการแทรกแซงการทำงานที่เหมาะสม หรือวางปริมาณที่ไม่สมเหตุสมผลบนโครงสร้างพื้นฐานของซอฟต์แวร์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ การใช้ซอฟต์แวร์ที่ต้องควบคุมการทำงานด้วยมือหรือด้วยระบบอัตโนมัติ อุปกรณ์ หรือการประมวลผลอื่นๆ ในการค้นหา (Crawl) นำทาง (Scrape) เข้าถึง (Spider) บริการต่างๆ หรือเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดของซอฟต์แวร์ไม่อาจกระทำได้ ท่านจะต้องไม่แปลกลับ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ หรืออย่างอื่นใดที่จะพยายามให้ได้มาซึ่งรหัสต้นฉบับ (Source Code) ของซอฟต์แวร์ของบริษัทฯ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของซอฟต์แวร์ดังกล่าว ท่านจะต้องรับผิดชอบในการหักภาษี ยื่นภาษีและรายงานภาษีอากร รวมถึงหน้าที่ และการตรวจสอบใดๆ ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆ ของท่านที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ของบริษัทฯ

ข้อ 7. การปฏิเสธการรับประกัน

บริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์พิเศษ หรือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกับท่าน โดยท่านรับทราบว่า บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุม และไม่มีหน้าที่กระทำการใดๆ เกี่ยวกับกรณีเช่น ผู้ใช้ท่านใดสามารถเข้าถึงซอฟต์แวร์ หรือท่านเข้าถึงเนื้อหาใดผ่านซอฟต์แวร์ หรือเนื้อหานั้นอาจมีผลอย่างไรต่อท่าน หรือท่านเข้าใจหรือใช้เนื้อหานั้นอย่างไร หรือท่านจะดำเนินการอย่างไรเมื่อได้เห็นเนื้อหา ท่านปลดเปลื้องบริษัทฯ ออกจากภาระความรับผิดที่ท่านได้รับ หรือไม่ได้รับเนื้อหาผ่านซอฟต์แวร์ของบริษัทฯ ซอฟต์แวร์ของบริษัทฯ อาจจะมี หรือนำท่านไปยังเว็บไซต์ที่มีข้อมูล ซึ่งบางคนอาจเห็นว่าหยาบคาบ หรือไม่เหมาะสม บริษัทฯ ไม่รับรองใดๆ เกี่ยวกับเนื้อหาที่มีอยู่ หรือเข้าถึงได้ผ่านซอฟต์แวร์ของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดในความถูกต้อง การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ความถูกต้องตามกฎหมาย หรือความเหมาะสมของวัตถุที่มีหรือเข้าถึงได้ผ่านซอฟต์แวร์ของบริษัทฯ บริษัทฯจะไม่รับประกันหรือรับรองข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำที่เกี่ยวเนื่องกับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่เสนอให้ หรือซื้อผ่านซอฟต์แวร์ของบริษัทฯ

ซอฟต์แวร์ของบริษัทฯ ถูกจัดหาให้ผู้ใช้ปลายทางแบบ “ตามสภาพที่เป็นอยู่” พร้อมกับตำหนิหรือข้อบกพร่อง โดยปราศจากการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต บริษัทฯ ในนามของบริษัทฯ เอง และในนามของบริษัทในเครือ และผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ และผู้ให้บริการของบริษัทฯ ปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดโดยชัดแจ้ง ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะชัดเจนหรือโดยนัย ที่เกี่ยวเนื่องกับซอฟต์แวร์ของบริษัทฯ รวมถึง การรับประกันโดยนัยของสภาพการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุที่ประสงค์เฉพาะ กรรมสิทธิ์และการไม่ฝ่าฝืน และการรับประกันใดๆ ที่เกิดจากการซื้อขาย การใช้งาน การปฏิบัติทางการค้า โดยไม่จำกัดเพียงสิ่งที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทฯไม่รับประกันและไม่รับรองใดๆ ว่าซอฟต์แวร์ของบริษัทฯ จะตอบสนองความต้องการของท่าน บรรลุวัตถุประสงค์ใดๆ ที่คาดหมายไว้ ทำงานได้กับหรือใช้งานได้กับซอฟต์แวร์ บริการต่างๆ ของบริษัทฯ ระบบ หรือบริการอื่นๆ ทำงานโดยไม่มีข้อขัดข้อง ทำงานได้หรือเชื่อถือได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ หรือปลอดความผิดพลาด หรือความเสียหายนั้นจะสามารถหรือได้รับการแก้ไข

บางประเทศ หรือบางรัฐไม่อนุญาตให้มีการยกเว้น หรือการจำกัดการรับประกันโดยนัย หรือการจำกัดสิทธิของผู้บริโภคตามกฎหมาย ดังนั้น บางส่วนหรือทั้งหมดของการยกเว้นและการจำกัดที่กล่าวมาข้างต้นอาจใช้ไม่ได้กับท่าน

ข้อ 8. การสนับสนุนและการอัพเกรด

บริษัทฯ เป็นครั้งเป็นคราว โดยดุลยพินิจของบริษัทฯ เอง อาจพัฒนา และให้บริการการสนับสนุนซอฟต์แวร์ และอัพเดท ซึ่งรวมถึงการอัพเกรด การแก้ไขจุดบกพร่อง (Bug Fixes) การอัพเดทโปรแกรม (Patch) หรือการแก้ไขข้อผิดพลาด และ/หรือรูปแบบใหม่ใดๆ (ซึ่งต่อไปนี้ และรวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้อง เรียกรวมกันว่า “การสนับสนุน”)  การสนับสนุนอาจจะแก้ไข หรือลบออกทั้งหมด ซึ่งรูปแบบหรือการทำงานบางส่วน ท่านยอมรับว่า  บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ที่จะต้องให้บริการการสนับสนุน หรือการดำเนินงานหรือทำให้รูปแบบหรือการใช้งานใดๆ ใช้งานได้

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของท่าน เมื่อคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของท่านเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต:

(ก) ซอฟต์แวร์จะถูกดาวน์โหลด และการสนับสนุนจะถูกติดตั้งโดยอัตโนมัติ หรือ
(ข) ท่านอาจจะได้รับการแจ้ง หรือแจ้งเตรียมการดาวน์โหลดและติดตั้งการสนับสนุน
ท่านจะต้องดาวน์โหลด และติดตั้งการสนับสนุนโดยทันที และรับทราบและยอมรับว่าซอฟต์แวร์ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์อาจจะทำงานได้ไม่ถูกต้อง หากท่านไม่ทำการดาวน์โหลดและติดตั้งการสนับสนุนนี้ ท่านยอมรับว่าการสนับสนุนทั้งหมดถือเป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์ และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของสัญญาฉบับนี้

เมื่อท่านได้รับสิทธิในการใช้ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ดังกล่าวอาจจะไม่มีซึ่งลักษณะทั้งหมด (หรืออาจจะมีลักษณะที่แตกต่าง) ของการทำงานและรูปแบบต่างๆ ตามที่ได้โฆษณา การทำงานและรูปแบบต่างๆ อาจมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวภายหลังจากที่ท่านได้รับสิทธิในการใช้และติดตั้งซอฟต์แวร์แล้ว  ท่านต้องยอมรับการปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้นกับซอฟต์แวร์ ซึ่งอาจรวมถึงการไม่สามารถใช้รูปแบบหรือการทำงานใดๆ ของซอฟแวร์ได้ หากบริษัทฯ เลือกที่จะระงับรูปแบบหรือการทำงานดังกล่าว ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว

ข้อ 9. นโยบายความเป็นส่วนตัว

สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดูแลข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ของบริษัทฯ โปรดพิจารณานโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับล่าสุดของบริษัทฯ ได้ที่ www.beedoctor.com/privacy ซึ่งถือว่าข้อมูลดังกล่าวได้มีการอ้างอิงไว้ในสัญญานี้แล้ว ดังนั้น การยอมรับสัญญาฉบับนี้จะถือว่าท่านได้ยอมรับและตกลงที่จะให้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ มีผลผูกพันต่อท่าน

ข้อ 10. การชดใช้ค่าเสียหาย

ท่านตกลงที่จะรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย และปกป้องบริษัทฯ บริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จากการเรียกร้องใดๆ (โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าเสียหาย ความรับผิด การชำระหนี้ ค่าใช้จ่าย และค่าทนายความ) จากการฟ้องร้อง หรือการเรียกร้องโดยบุคคลที่สามซึ่งเกิดจากการเข้าใช้ซอฟต์แวร์ของท่าน การใช้ซอฟต์แวร์ของท่าน หรือการฝ่าฝืนสัญญาฉบับนี้ หรือการละเมิดของท่านหรือของบุคคลที่สามที่ใช้บัญชีของท่าน ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นใดของบุคคลหรือนิติบุคคล นอกจากนี้ ท่านยอมรับว่า บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบใดๆ สำหรับเนื้อหาที่ท่านส่ง หรือทำให้มีผ่านซอฟต์แวร์

ข้อ 11. การจำกัดความรับผิด

ตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาตไว้ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ผู้จัดหา ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ ผู้ให้บริการ หรือพนักงาน กรรมการ ลูกจ้าง หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหาย อันเนื่องมาจากเว็บไซต์ หรือซอฟต์แวร์ หรือสาระสำคัญของสัญญาฉบับนี้ภายใต้สัญญา การประมาทเลินเล่อ การละเมิด ความรับผิดโดยเคร่งครัด ทฤษฎีทางกฎหมาย หรือทฤษฎีเกี่ยวกับความเป็นธรรมอื่นใดต่อ (1) การบาดเจ็บส่วนบุคคล ความเสียหายในทรัพย์สิน กำไรส่วนที่หายไป ค่าสินค้าหรือบริการที่หามาแทน ความสูญเสียในชื่อเสียง การหยุดชะงักทางธุรกิจ ระบบคอมพิวเตอร์ล้มเหลวหรือขัดข้อง (2) ค่าเสียหายใดก็ตามที่รวมกันมีมูลค่ามากกว่า $50 (3) ค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายอันเนื่องมากจากการผิดสัญญา ค่าเสียหายที่กำหนดเพื่อการลงโทษ หรือค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องใดๆ ก็ตาม (4) การสูญหายของข้อมูล หรือต้นทุนการจัดซื้อจัดหาสินค้าหรือบริการมาแทน หรือ (5) ค่าเสียหายใดๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ตามสมควร ทั้งนี้ บางประเทศหรือบางรัฐไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือการจำกัดค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา หรือค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ดังนั้น การยกเว้นและการจำกัดที่กล่าวมาข้างต้นอาจใช้ไม่ได้กับท่าน

ข้อ 12. การปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก

ซอฟต์แวร์อาจมีลิงค์ซึ่งเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ การบริการ และ/หรือ เนื้อหาของบุคคลภายนอก (“การบริการต่างๆของบุคคลภายนอก”) ซึ่งบริษัทฯ มิได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมข้อมูลดังกล่าว  เมื่อท่านได้เข้าถึงการบริการต่างๆของบุคคลภายนอก ท่านได้กระทำการดังกล่าวโดยความเสี่ยงของตัวท่านเอง  ด้วยเหตุนี้ ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านได้อ่านและตกลงที่จะผูกพันตามนโยบายใดๆ ของการบริการต่างๆของบุคคลภายนอก ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ซอฟต์แวร์ของท่าน และนอกเหนือจากหน้าที่ของท่านภายใต้สัญญาฉบับนี้แล้ว ท่านจะปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวด้วย  ทั้งนี้ บริษัทฯ มิได้มีอำนาจควบคุม และไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหา ความถูกต้อง นโยบายความเป็นส่วนตัว แนวปฏิบัติ หรือข้อวินิจฉัยใดๆ ซึ่งปรากฏในการบริการต่างๆของบุคคลภายนอกใดๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะไม่ และไม่สามารถ ดูแล ตรวจสอบ เซ็นเซอร์ หรือ แก้ไข เนื้อหาใดๆ ของการบริการต่างๆของบุคคลภายนอก

การที่ท่านใช้ซอฟต์แวร์ ท่านได้ปลดเปลื้องและปกป้องบริษัทฯ โดยชัดแจ้ง จากความรับผิดใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่ท่านได้ใช้การบริการต่างๆ ของบุคคลภายนอก  การปฏิสัมพันธ์ของท่านกับองค์กร และ/หรือ บุคคลใดๆ ที่พบในหรือผ่านซอฟต์แวร์ รวมถึงการชำระเงินและส่งมอบสินค้าหรือบริการต่างๆ และข้อกำหนด เงื่อนไข การรับประกัน หรือ การรับรองอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับการตกลงดังกล่าว ถือเป็นการตกลงโดยลำพังระหว่างท่านและองค์กรหรือบุคคลนั้นๆ  ท่านควรทำการตรวจสอบตามที่ท่านเห็นว่าจำเป็นหรือสมควรที่จะต้องตรวจสอบก่อนดำเนินธุรกรรมออนไลน์ หรือ ออฟไลน์ กับบุคคลภายนอกเหล่านี้  ท่านตกลงว่าบริษัทฯ จะไม่ต้องรับผิดชอบชอบ หรือมีความรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการตกลงดังกล่าว  ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้บนเว็บไซต์นี้ หรือระหว่างผู้ใช้และบุคคลภายนอกใดๆ ท่านเข้าใจและตกลงว่าบริษัทฯ จะไม่มีหน้าที่ที่จะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมด้วย  ในกรณีที่ท่านมีข้อพิพาทกับผู้ใช้หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ ท่านตกลงที่จะปลดเปลื้องบริษัทฯ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน หรือผู้สืบสิทธิของบริษัทฯ จากการฟ้องร้อง การเรียกร้อง และความเสียหาย (ทั้งความเสียหายโดยตรง และความเสียหายที่เกี่ยวเนื่อง) ทุกประเภทหรือทุกสภาพ ไม่ว่าจะได้ล่วงรู้หรือไม่ล่วงรู้ ไม่ว่าจะเกิดข้อสงสัยหรือไม่เกิดข้อสงสัย ไม่ว่าจะได้เปิดเผยหรือไม่เปิดเผยก็ตาม ซึ่งเกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวเนื่องมาจากข้อพิพาทดังกล่าว

ข้อ 13. การสิ้นสุดสัญญา

สัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตลอดเวลาที่ท่านใช้ซอฟต์แวร์ ท่านอาจเลิกการใช้ซอฟต์แวร์ของท่านได้ทุกเมื่อ     บริษัทฯ อาจเลิกสัญญา หรือระงับการเข้าถึงซอฟต์แวร์ของท่าน หรือสมาชิกสภาพของท่านได้ทุกเมื่อไม่ว่าด้วยเหตุใดโดยมิจำต้องมีการแจ้งเตือน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการยึด หรือทำลายข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกสภาพของท่าน นอกจากนี้ หากท่านฝ่าฝืนข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ของสัญญาฉบับนี้ บริษัทฯ อาจเลิกสัญญาหรือระงับซึ่งซอฟต์แวร์ และการเข้าถึงเว็บไซต์โดยทันที โดยไม่จำต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้าหรือมีความรับผิดใดๆ  เมื่อมีการยกเลิกบัญชีของท่าน สิทธิของท่านในการใช้ซอฟต์แวร์การเข้าถึงเว็บไซต์ และเนื้อหาใดๆ จะถูกระงับโดยทันที  ทั้งนี้ ข้อกำหนดทุกข้อของสัญญาฉบับนี้ ซึ่งตามสภาพของข้อกำหนดเหล่านั้นควรที่จะมีผลต่อไป จะยังคงมีผลต่อไป แม้มีการสิ้นสุดสัญญา โดยรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ การปฏิเสธการรับประกัน และการจำกัดความรับผิด

ข้อ 14. เบ็ดเตล็ด

การที่คู่สัญญาฝ่ายใดไม่สามารถใช้สิทธิใดๆ ตามที่กำหนดในสัญญาฉบับนี้ จะไม่ถือเป็นการสละซึ่งสิทธิใดๆ ภายใต้สัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่มีความรับผิดจากการที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาฉบับนี้หากการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าวเกิดจากเหตุใดๆ ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมตามสมควรของบริษัทฯ โดยรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ความขัดข้องหรือการทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ (Degradation) ทางเครื่องจักรกล อิเล็กทรอนิกส์ หรือการสื่อสาร (ซึ่งรวมถึงสายสัญญาณรบกวน (Line-noise Interference))  หากข้อกำหนดใดๆ ในสัญญาฉบับนี้ไม่สามารถบังคับได้ หรือไม่สมบูรณ์ ข้อกำหนดดังกล่าวจะถูกจำกัดหรือกำจัดเพียงเท่าที่ควรเพื่อให้สัญญาฉบับนี้ยังคงมีผลบังคับและบังคับใช้ได้  นอกจากนี้ สัญญาฉบับนี้ไม่อาจถูกโอนสิทธิ โอน หรืออนุญาตให้สิทธิช่วงได้โดยท่านโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ  บริษัทฯ อาจโอนสิทธิ โอน หรือมอบหมายสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาฉบับนี้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน  บริษัทฯ และผู้ใช้ปลายทางตกลงว่าสัญญาฉบับนี้ เป็นข้อตกลงทั้งหมด และเป็นข้อตกลงฉบับเดียวที่ตกลงร่วมกันระหว่างคู่สัญญา และ แทนที่และยกเลิกข้อตกลงทั้งทางวาจาและลายลักษณ์อักษรที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ทั้งหมด  การติดต่อสื่อสาร และข้อตกลงร่วมกันอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ จะต้องทำเป็นหนังสือลงนามโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเว้นแต่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาฉบับนี้  ทั้งนี้ ผลของสัญญาฉบับนี้ไม่ก่อให้เกิดการแต่งตั้งตัวแทน การจัดตั้งหุ้นส่วน กิจการร่วมค้า หรือการจ้างงานใดๆ และท่านไม่มีอำนาจใดๆ ที่จะผูกพันต่อบริษัทฯ ไม่ว่ากรณีใดๆ  อนึ่ง หัวเรื่องของแต่ละข้อในสัญญานี้ได้ถูกระบุเพื่อความสะดวกของท่าน อย่างไรก็ตามหัวเรื่องดังกล่าวไม่ได้ก่อให้เกิดความหมายใดๆ ในทางกฎหมาย และอาจไม่สะท้อนให้เห็นถึงเนื้อหาของข้อกำหนดซึ่งต่อท้ายหัวเรื่องนั้นๆ  ทั้งนี้ สัญญาฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้การบังคับและการตีความตามกฎหมายไทย โดยมิจำต้องอ้างถึงข้อกำหนดว่าด้วยการขัดกันของกฎหมาย

ข้อ 15. การติดต่อ

หากท่านมีข้อซักถาม ข้อร้องเรียน หรือข้อเรียกร้องใดๆ เกี่ยวกับการซอฟต์แวร์ ท่านอาจติดต่อเราได้ที่ contact@beedoctor.com

ข้อ 16. กฎหมายที่ใช้บังคับ

สัญญาฉบับนี้อยู่ภายใต้การบังคับของกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย

มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่: 18 สิงหาคม 2557